ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2560
ระดับศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง รอบ 12 เดือน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ธรรมนิตย์ วราภรณ์ เป็นประธานกรรมการ 
ผศ.บุญญาพร เชื่อมสมพงษ์ กรรมการ   อาจารย์ธนัญภัสร์ ศรีเนธิยวศิน กรรมการ
และ นางสาวปิยะรัตน์ เจิมประไพ เลขานุการ ในการตรวจประเมินหลักสูตรธุรกิจการบิน
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม NB 6

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/