ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2564
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบินและประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่
เพื่อรับทราบเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน แจ้งข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์
ตลอดจนปลูกฝังเจตคติด้านการศึกษาและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างถูกต้องและดีงาม
โดยมี ดร.สุรพล ศิริเศรษฐ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน 
เป็นประธานในการประชุมและคณาจารย์ร่วมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2564  เวลา 14.00-15.30 น.
ผ่านระบบออนไลน์ zoom cloud meetings ณ  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน

 

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/