เมื่อวันที่ 18  กุมภาพันธ์ 2553 ศูนย์หัวหิน จัดโครงการเสวนาเรื่อง “วิถีพุทธกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
โดยมีการฟังธรรม เสวนาทางธรรม สวดมนต์ ฝึกสมาธิ ของอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา
 และบุคลากรของ ท่าอากาศยานหัวหิน

« previous | next »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/