ตามประกาศมหาวิทยาลัยวนดุสิต เรื่อง นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน  อาศัยอำนวจตามความในมาตรา 3 วรรคสอง
แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2554
ได้กำหนดให้ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น
และกิจการอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวงจัดให้มีมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมการทำงานในหน่วยงานของตนไม่ต่ำกว่ามาตรฐานความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานตามพระราชบัญญัติ   ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน 
  จึงได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของชีวิต  และทรัพย์สิน ตลอดจนความปลอดภัยของบุคลากร
นักศึกษาและผู้ที่เข้ามาติดต่อ ให้เกิดความเชื่อมั่นและความปลอดภัยใน
จึงได้มีการจัดโครงการอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยดับเพลิงขั้นต้น 
เพื่อเสริมสร้างความรู้  ความเข้าใจ   ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับรู้ถึงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แต่ละประเภทอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาชีวิตและทรัพย์สิน และสามารถรับมือกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นได้อย่างปลอดภัย 
เมื่อวันที่ 3-4 กันยายน 2563  เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน
โดยได้รับเกียรติจากคณะจากสถานีดับเพลิงเทศบาลเมืองหัวหิน

 

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/