ดร.สุรพล ศิริเศรษฐ ผู้อำนวยการศูนย์ฯหัวหิน และคณะ
ร่วมประชุมผู้ปฏิบัติงานเจาะลึกการรับนักศึกษา ประจำปี 2564
รายงานความก้าวหน้า ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะต่างๆ ในการรับนักศึกษา ปี2564
โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ 
ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
เป็นประธานการประชุมผู้ปฏิบัติงานเจาะลึกการรับนักศึกษา ประจำปี 2564 
ผ่านระบบออนไลน์ (Microsoft Team) เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564

 

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/