นางสาวสุวิมล แมตสอง ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคลและคณะ
ได้จัดประชุมชี้แจงกฎหมายที่ผู้ปฏิบัติงานควรทราบและจัดทำสัญญาจ้างให้กับบุคลากร
เมื่อวันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 -16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/