ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ให้การสนับสนุนนักศึกษาช่วยเหลือพิธีเปิดงาน หัวหินรำลึก เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เพื่อในวันคล้ายวันราชาภิเษกสมรส  อีกทั้งเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว สืบสานอนุรักษ์ศิลปะ ประเพณีที่ดีงาม และวัฒธรรมของท้องถิ่นส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วม สร้างความรักความสามัคคีและความสมานฉันท์ในพื้นที่  ในวันที่ 28 เมษายน 2555 ณ บริเวณสวนหลวงราชินี 19 ไร่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/