ดร.สุรพล ศิริเศรษฐ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร บุคลากรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เข้าศึกษาดูงานด้านการพัฒนานักศึกษา กิจการนักศึกษา และ แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการปฏิบัติงา
เพื่อเป็นการส่งเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหวางมหาวิทยาลัย 
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 13.00-15.00 น.. ณ ห้องประชุม NB6 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/