มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ได้จัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในการก้าวสู่การศึกษาต่อ
การประกอบอาชีพ และการดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างเหมาะสม

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/