มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงคุณของครูอาจารย์ บิดามารดา
พร้อมที่จะปฏิบัติตนเป็นศิษย์ที่ดีมุ่งใฝ่หาความรู้คู่คุณธรรม เพื่อสืบทอดประเพณีการไหว้ครูอันเป็นเอกลักษณ์อันดีงามของวัฒนธรรมไทย เพื่อยกย่องความเป็นปูชนียบุคคลของครูอาจารย์และเพื่อให้นักศึกษาได้แสดงสักการะและระลึกถึงพระคุณของครูอาจารย์
อันจะเป็นคุณธรรมหนุนนำให้เป็นศิษย์ที่ดีที่มีความมุ่งแสวงหาความรู้คู่คุณธรรม โดยรับเกียรติจาก ดร.สุรพล ศิริเศรษฐ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน เป็นประธานในพิธี
และได้รับเกียรติจาก ท่าน รอ.กนก ทองเผือก รองกรรมการผุ้อำนวยการใหญ่ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคลและกำกับองค์กร บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)  
ดร.น้ำเพชร อยุ่สกุล กรรมการผุ้จัดการ บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเวส จำกัด  นาย นพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรี เมืองหัวหิน 
ได้กล่าวให้โอวาสให้กับนักศึกษา เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559 เวลา 08.30 -10.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/