มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนตากพิทยาคมเข้าศึกษาดูงาน สาขาธุรกิจการบิน โดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาดูงานในครั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสและส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง
และนำไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจเพื่อเลือกแนวทางการศึกษาต่อและวางแผนอนาคตตนเอง โดยในการศึกษาดูงานครั้งนี้ทีมอาจารย์
,เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ทั้งนี้มหาวิทยาลัยฯได้จัดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาต่อ
ในสาขาธุรกิจการบิน โรงแรมและการท่องเที่ยว โดยมีนักเรียนให้ความสนใจและตั้งใจสอบจำนวนมาก


« previous | next »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/