เมื่อวันที่ 21 และ 23 เมษายน 2552 ที่ผ่านมา อ.ภาคภูมิ ภูมิเกียรติศักดิ์ นำนักศึกษากระบวนวิชาการตลาดในกิจการสายการบิน ภาคการศึกษา 2 และ 3/2551 เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ เพื่อให้นักศึกษาได้นำความรู้ที่ได้จากกระบวนวิชามาประยุกต์กับสภาพการปฏิบัติงานจริง
ภายในท่าอากาศยาน และเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการทำงาน

« previous | next »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/