เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2551 ตัวแทน บริษัท G4s Security Services (Thailand) Limited ได้เข้ามารับสมัครพนักงานประชาสัมพันธ์
และ สัมภาษณ์ นักศึกษาที่ใกล้สำเร็จการศึกษาของ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ. ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ ห้อง Mock up