มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน ได้จัด โครงการอมรม เชิง ปฎิบัติการ การเขียนผลงานทางวิชาการและวิจัย และมีการจัดกิจกรรม นันทนาการระหว่างอาจารย์กับเจ้าหน้าที่ ณ ห้อง Mock up มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน