บุคลากรเข้าร่วมประชุมการจัดทำ(ร่าง) คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับคณะ / ส่วนงานเทียบเท่าคณะ ผ่านระบบการประชุมทางไกล VDO Conference
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมห้อง NB6  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/