เมื่อวันที่ 4-15 กรกฎาคม 2559  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ได้ออกแนะแนวประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 
ซึ่งเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ มีกลุ่มเป้าหมาย คือ ครู-อาจารย์, นักเรียน-นักศึกษา และประชาชนทั่วไป 
โดยมีเขตพื้นที่กลุ่มเป้าหมาย ในเขตภาคใต้ ประกอบด้วย โรงเรียนเมืองถลาง โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
โรงเรียนดาวรุ่งวิทยาโรงเรียนสตรีภูเก็ต โรงเรียนอบจ.ภูเก็ต โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกระบี่ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
โรงเรียนสตรีปากพนัง โรงเรียนสตรีพัทลุง โรงเรียนพัทลุงโรงเรียนมหาวชิราวุธ โรงเรียนวิเชียรมาตุ โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ โรงเรียนสภาราชินี
โรงเรียนบูรณะรำลึก โรงเรียพิมานพิทยาสรรพ์ โรงเรียนสภาราชินี 2 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)โรงเรียนวรนารีเฉลิม โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบุรณ์กุลกันยา
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย โรงเรียนธิดานุเคราะห์ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ โรงเรียนกันตังพิทยาคาร
โดยมีอาจารย์ฐาปนะ แตงจุ้ย และ นางสาววรรษมน ทองเกิด เป็นหัวหน้าทีมแนะแนวในครั้งนี้

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/