เมื่อวันที่12 พฤษภาคม 2561 เวลา 09:00-16:00น. 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน
ได้ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิจัยชุมชม 
โดยได้รับเกียรติ จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง
และ ดร. วิโรจน์ พรหมสุด  เป็นผู้บรรยายในครั้งนี้

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/