เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน นำโดย ดร.พนารัตน์ ศรีแสง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย  
ดร.ปิ่นฤทัย คงทอง หัวหน้าฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และ นางสาววิชุภรณ์ นลินธกุล เลขาฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
เข้าพบ ผอ.เพ็ชร ชั้นเจริญ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง เพื่อประชุมหารือ เรื่อง โครงการความร่วมมือนักศึกษาฝึกงานภาคพื้นสนามบินดอนเมือง การทำวิจัยด้านสนามบินและความร่วมมือทางด้านการศึกษาเพื่อสร้างความแข็งแกร่งทางด้านวิชาการให้แก่มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/