กลุ่มงานประกันคุณภาพได้จัดโครงการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานประกันคุณภาพ ระดับศูนย์การศึกษา
 ในวันที่ 9 มกราคม 2553 ณ ศูนย์หัวหิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานประกันคุณภาพ
ตามเกณฑ์ของ สกอ. รอบ 6 เดือน และการรับรองวิทยฐานะ ตามที่ท่านอธิการบดีมอบหมาย ให้ศูนย์การศึกษาดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี (ตุลาคม 2552 – ตุลาคม 2553)
พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างทีมงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยและศูนย์การศึกษา

« previous | next »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/