เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2552 ศูนย์หัวหิน รับตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2551 โดยคณะการตรวจประกันคุณภาพภายในจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต


« previous | next »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/