เมื่อวันที่ 23-27 เมษายน 2551 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน ได้นำคณะครูอาจารย์แนะแนวทั่วประเทศทัศนศึกษาดูงาน ณ ประเทศเกาหลี