มหาวัทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน ได้จัดโครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ ภาควิชาการท่องเที่ยวให้กับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ โปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว แขนงธุรกิจการท่องเที่ยว
เพื่อเป็นการสร้างเสริมความรู้ และประสบการณ์ทางวิชาชีพการท่องเที่ยวจากสถานการณ์จริง ให้กับนักศึกษา และนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในชีวิตประจำวัน และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษามีการพัฒนาตนเอง และได้รับความรู้ที่นอกเหนือจากการเรียนการสอนในห้องเรียน ซึ่งการทัศนศึกษาฯ ในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของ หลักสูตรวิชาชีพการท่องเที่ยวซึ่งจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ ๒ – ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ณ จังหวัดพิษณุโลก, สุโขทัย, ลำปาง, ลำพูน และจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนักศึกษาระดับชั้นปีที่ ๓ จำนวน ๓๓ คนและนักศึกษาระดับชั้นปีที่ ๒ จำนวน ๓๑ คน
รวมทั้งอาจารย์ – เจ้าหน้าที่ ควบคุมดูแล ๔ ท่าน

« previous | next »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/