ศูนย์หัวหินได้เข้าร่วมพิธีเปิด และร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นเนื่องในวันสำคัญของชาติ ปี2554 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสวาระสำคัญของชาติวันที่ 5 ธันวาคม และ12สิงหาคม 2554 โดยจัดให้มีกิจกรรมปลูกต้นไม้กั้นแนวริมถนนหัวหิน –หนองเหียง ระยะทาง 550เมตร
00000000000

« previous | next »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/