วันที่ 22 ธันวาคม 2559 เวลา 08.30 -12.00  น. ห้องประชุมชั้น 2  Nb6 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน    
บุคลากรสายวิชาการศูนย์ฯ หัวหิน เข้าร่วมรับชมการถ่ายทอดสด การประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (สายวิชาการ) “อยู่อย่างไรในสวนดุสิต 5.0”

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/