เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 -15.00 น ณ ห้อง NB 5 โดย ดร.สุรพล ศิริเศรษฐ  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน 
ประชุมบุคลากรสายวิชาการสายสนับสนุนวิชาการ  สายบริการ ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมงานรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2560 และพิจารณาข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้าง รอบที่ 1   ประจำปีงบประมาณ 2561

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน เลขที่ 66/156 สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://huahin.dusit.ac.th