เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2553 เวลา9.00-15.00น. บุคลากรศูนย์หัวหินออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
และสภาคณาจารย์และข้าราชการ ณ ห้อง Mock up ศูนย์หัวหิน

« previous | next »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/