ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน  จัดกิจกรรม  Cleaning Day  เพื่อความสวยงามของทัศนียภาพภายในศูนย์ฯ 
และรักษาสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่  โดยอาจารย์,เจ้าหน้าที่และนักศึกษาร่วมกันทำความสะอาดสำนักงาน
  ห้องเรียน  และบริเวณรอบอาคารเรียนฯ เมื่อวันที่ 30  พฤศจิกายน 2559

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/