นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน เข้าร่วมปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 
โดยมีมีวัตถุประสงค์เพื่อได้รับทราบแนวทางในการปฏิบัติตน รู้จักการใช้ชีวิตการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น
เกิดความความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างนักศึกษาใหม่ รวมทั้งปลูกฝังให้นักศึกษาเกิดความรักในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
และเข้าร่วมกิจกรรม สวนดุสิต รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560 เวลา 08.00 -17.00 น. อาคารรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน เลขที่ 66/156 สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://huahin.dusit.ac.th