คณะอาจารย์และนักศึกษาโปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ ศูนย์ลำปาง จัดโครงการเยี่ยมศูนย์หัวหินเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2552
เวลา 09.00-11.00 น. ณ ห้อง Mock up  ศูนย์หัวหินให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาโปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ ศูนย์ลำปาง เข้าศึกษาดูงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านต่างๆ คุณธรรม จริยธรรม และสร้างความคุ้นเคยกับมหาวิยาลัยฯ โดยมีพันตรี สุรพศ  ทวีศักดิ์ ผู้ช่วยผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

« previous | next »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/