ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการศูนย์การศึกษา

เป็นประธานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรองรับการตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง ประจำ พ.ศ.2559
และ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร ถาวรอธิวาสน์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม ศูนย์ฯ ชัยนาท
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกที่ตั้งพร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะทั้ง 7 ประเด็น
โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้น เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 เวลา 10.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม NB6 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/