สัมมนาเชิงปฏิบัติการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการบริหารศึกษาปฐมวัยให้กับนักศึกษาโครงการความร่วมมือกับกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่5 ณ. อาคารชวนชม ศูนย์การศึกษาจังหวัดหัวหิน โดยมี ดร.รศ ประกฤติ พูลพัฒน์ คณบดีคณะคุรุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เป็นประธานสัมมนา ผศ.ณัฐนันท์ วงศ์ประจันต์ เป็นวิทยากร และ ดร. ณพสร ทับเส็ง ผศ.สรินยา สมบุญ ร่วมสังเกตการณ์

« previous | next »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/