มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน จัดสัมมนา
ในหัวข้อเรื่อง " Beyond the wings  รู้ให้จริงก่อนบินได้ " โดย เรืออากาศตรี กวิน สูยะนันทน์ ( กัปตันพี่โป้ง )
มีจุดประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจถึงศักยภาพของประเทศต่อธุรกิจการบิน
เตรียมความพร้อมในการสมัครงาน สัมภาษณ์งาน และ การพัฒนาบุคลิกภาพ  เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 4

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน เลขที่ 66/156 สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://huahin.dusit.ac.th