ดร.สุรพล ศิริเศรษฐ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ หัวหิน ดำเนินการประชุมบุคลากร สายวิชาการ สายสนับสนุนวิชาการ โดยมีระเบียบวาระการประชุม  
การเตรียมความพร้อมในการจัดสอบปลายภาคของภาคเรียนที่1/2559  สรุปรายรับรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559 
แจ้งกำหนดการสอบแข่งขันการปรับเปลี่ยนเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ  การปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารเรียน 
การซ่อมแซมอุปกรณ์อาคารเรียน   การลงเวลาปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ และตอบข้อซักถาม
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.30 -10.30 น.  ณ ห้อง NB8 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/