มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน
ได้จัดงานวันปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เมื่อวันที่ 30เมษายน 2560 เวลา 09.00 -16.00 น.
โดยมีวัตถุประสงค์   เพื่อเตรียมความพร้อมแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ในการก้าวสู่การศึกษาต่อ
การประกอบอาชีพและการดำเนินชีวิตในสังคม ได้เชิญสถานประกอบการอาทิเช่น
บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด และ บริษัท บางกอกไฟลท์เซอร์วิส
เข้ารับสมัครงานและสัมภาษณ์งานนักศึกษาที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเรียบร้อยแล้ว

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/