ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี
ให้กับบุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุนวิชาการและสายบริการ
 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 -10.30 น.  ณ ศูนย์ฯการศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/