เมื่อ ในวันที่ 21 มีนาคม 2552 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน ได้มีการรายงานตัวนักศึกษาใหม่
และได้มีการประชุมผู้ปกครอง โดยมีท่าน ดร.สุรพล ศิริเศรษฐ เป็นประ่ธานในการประชุม และได้มีการสอบข้อเขียน
และสอบสัมภาษณ์โดยอาจารย์ชาวต่างชาติและภาพบรรยากาศ
« previous | next »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/