มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน เข้าเยี่ยมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง, ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ,
ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่,ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ และ ท่าอกาศยานนานาชาติภูเก็ต
ระหว่างวันที่ 10 – 23 สิงหาคม 2560

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน เลขที่ 66/156 สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://huahin.dusit.ac.th