เมื่อวันที่ 23-27 พฤษภาคม 2559 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ได้ออกแนะแนวประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ซึ่งเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ มีกลุ่มเป้าหมาย คือ ครู-อาจารย์, นักเรียน-นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
โดยมีเขตพื้นที่กลุ่มเป้าหมาย ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย โรงเรียนสตรีชัยภูมิ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล โรงเรียนแก้คร้อวิทยา
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ โรงเรียนสารคามพิทยาคม โรงเรียนผดุงนารี โรงเรียนวาปีปทุม โรงเรียนขามแก่นนคร โรงเรียนโกสุมพิทยาสรรค์
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย   โดยมีอาจารย์ฐาปนะ แตงจุ้ย และ นางสาววรรษมน ทองเกิด เป็นหัวหน้าทีมแนะแนวในครั้งนี้

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/