มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน ได้ตอนรับ คณาจารย์และนักเรียน
จากโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ศึกษาดูงาน ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน
ในโครงการแนะแนวการศึกษา เพื่อพัฒนามุ่งสู่มหาวิทยาลัย