เมือวันที่26 มกราคม มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน ได้มีการซ้อมรับปริญญาบัตรให้กับนักศึกษา สาขา ธุรกิจการบิน โรงแรม ภาคปกติ และ ภาคสมพบ สาขานิติศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ โดยภายในงานได้จัดซุ้มแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่