มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 9 11 และวันที่ 20 ,21,23 พฤศจิกายน 2560
ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/