เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560 เวลา 08.30 -10.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน 
จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 1/2560 เพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงคุณของครูอาจารย์ บิดามารดา
พร้อมที่จะปฏิบัติตนเป็นศิษย์ที่ดีมุ่งใฝ่หาความรู้คู่คุณธรรม  เพื่อสืบทอดประเพณีการไหว้ครูอันเป็นเอกลักษณ์อันดีงามของวัฒนธรรมไทย
เพื่อยกย่องความเป็นปูชนียบุคคลของครูอาจารย์และเพื่อให้นักศึกษาได้แสดงสักการะและระลึกถึงพระคุณของครูอาจารย์
อันจะเป็นคุณธรรมหนุนนำให้เป็นศิษย์ที่ดีที่มีความมุ่งแสวงหาความรู้คู่คุณธรรม  
โดยรับเกียรติจาก ดร.สุรพล ศิริเศรษฐ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน เป็นประธานในพิธี  ได้กล่าวให้โอวาสให้กับนักศึกษา

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน เลขที่ 66/156 สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://huahin.dusit.ac.th