มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน ร่วมกับสายการบินโอเรียนท์ไทยแอร์ไลน์คัดเลือกนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย
สาขาธุรกิจการบินเพื่อปฏิบัติในตำแหน่งพนักงานภาคพื้นประกอบตำแหน่ง Passenger Ground Service ,
ตำแหน่ง Load Control , ตำแหน่ง LPN และตำแหน่ง Ticketing จำนวนหลายอัตรา โดยใช้ห้อง Mock up
ศูนย์หัวหิน เป็นสถานที่สอบคัดเลือกและ สอบสัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2554

« previous | next »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://huahin.dusit.ac.th