เมื่อวันที่ 20-22 เมษายน 2554 ศูนย์หัวหิน จัดโครงการนำคณะครูแนะแนวเครือข่ายทั่วประเทศ ทัศนศึกษาดูงาน ณ เมืองมาเก๊า -จูไห่และเซินเจิ้น  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนมัธยมทั่วประเทศให้คณะครูได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน และเพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์ใหม่และรับประสลการณ์ตรงจากการศึกษาดูงานต่างประเทศ ทั้งนี้อาจารย์ได้รับความรู้ปละประสบการณ์ใหม่ๆจากการทัศนศึกษาดูงานในครั้งนี้อย่างมากมาย

« previous | next »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/