ศูนย์หัวหินจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการแผนการจัดการความรู้ (KM)
โดยได้รับเกรียติ จาก รศ.ดร.ธำรงค์ อุดมไพจิตรกุล ผอ.หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (การจัดการความรู้)
เป็นวิทยากรในการบรรยายและฝึกปฏิบัติในการจัดทำแผนการจัดการความรู้ ให้กับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ศูนย์หัวหิน
เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2554 เวลา 08.30-16.00 น. ณ. ห้อง NB1

« previous | next »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/