ศูนย์หัวหิน จัดอบรมถ่ายทอดการใช้ระบบ e-officeให้กับบุคลากรศูนย์หัวหินรับทราบเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ระบบe-officeโดยมีนางชนัญญา หลักด่าน และ นางสาวปรีดา แซ่เล้า เป็นผู้ถ่ายทอดวิธีการใช้ระบบ      e-office ให้บุคลากรศูนย์หัวหินรับทราบโดยทั่วกัน เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2553 ณ ห้องNB2 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

« previous | next »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/