ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน รายงานตัวมอบตัวเป็นนักศึกษาใหม่  ประจำปีการศึกษา 2561

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน
เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.00 -11.30 น. ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/