นางสาวเพลินพิศ บุณยานันทน์  ผู้อำนวยการอาวุโส
ฝ่ายบริหารทุนมนุษย์และพัฒนาองค์กร และคณะ  บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)  
รับสมัครงานและสัมภาษณ์นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจการบิน เข้าทำงาน 
เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2561 เวลา 10.30 -16.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 4 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/