นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน
เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติ
เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดปัญหาส่ิงแวดล้อม สร้างความสามัคคี
ความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนในท้องถิ่น 
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น.
ณ บริเวณพื้นที่โรงพยาบาลหัวหิน 5 ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/