เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2552  ศูนย์หัวหิน เข้าร่วม “ มหกรรมเบิกฟ้าสีครามคุณธรรมนำความรู้”
ณ  ศาลากลาง จังหวัดชลบุรี  โดยได้รับเชิญจากโรงเรียนชลกันยานุกูล ซึ่งในการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเด็ก
ให้เป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีวิถีชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ทั้งนี้ศูนย์หัวหินได้นำเสนออาชีพเกี่ยวกับธุรกิจการบิน,โรงแรมและธุรกิจท่องเที่ยว ให้กับนักเรียนที่สนใจที่มาเยี่ยมชมงานในครั้งนี้

« previous | next »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/